ENG
POL

Projekt z komponentem ponadnarodowym

"Współpraca nauki i bieznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Podsumowanie konferencji

W dniu 20 września 2013r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt ?Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania przedstawiono rezultaty projektu oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między sferą nauki, a praktyką gospodarczą w zakresie innowacji w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia kierownika projektu prof. zw dr hab. Jerzego Różańskiego, który dokonał otwarcia konferencji, zaprezentowania głównych założeń projektu oraz przedstawienia gości specjalnych prof. zw dr hab. Zofii Wysokińskiej, Marszałka Marcina Bugajskiego oraz Wicewojewody Łódzkiego Pana Pawła Bejdy. Następnie głos przejął moderator seminarium ? prof. zw dr hab. Wacława Starzyńska. Zaproszeni goście byli przedstawicielami różnych instytucji z dwóch sektorów: nauki i biznesu.

W programie znalazło się 8 wystąpień. Obrady podzielone zostały na 3 części i każda z nich poddana była szerokiej dyskusji. Pierwszą część obrad rozpoczęły wystąpienia partnera zagranicznego z Manchester Institute of Innovation Research:

1. Elvira Uyarra, Fumi Kitagawa – University – industry cooperation and regional development. Relevance and changes
2. Kurt Allman – University – industry cooperation and regional development. Evidence from the UK and the North West of England

W drugiej części spotkania, w oparciu o wyniki badań zaprezentowano przykłady dobrych praktyk współpracy i wymiany wiedzy i technologii pomiędzy sferą nauki a sektorem przedsiębiorstw w regionie. Autorami opracowań byli:

1. dr Anetta Kuna- Marszałek – Teoretyczne aspekty dotyczące współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (w oparciu o literaturę krajową i zagraniczną)
2. dr Dorota Starzyńska, dr Jakub Marszałek – Działalność innowacyjna przedsiębiorstw regionu łódzkiego ? wyniki badań
3. dr Justyna Trippner- Hrabi, dr Magdalena Jasiniak – Współpraca nauki z biznesem w regionie łódzkim ? wyniki badań

W trzeciej, ostatniej części konferencji dokonano oceny systemu współpracy między sferą nauki i biznesu w Polsce i Wielkiej Brytanii. Autorami opracowań byli:

1. dr Anna Szymańska, dr Renata Lisowska – Ocena istniejącego systemu współpracy i wymiany informacji między sferą nauki i biznesu w regionie łódzkim na tle istniejących rozwiązań w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich.
2. prof. zw. dr hab. Jerzy Różański, mgr Damian Kaźmierczak – Ocena barier, możliwości i potencjału przedsiębiorstw z regionu łódzkiego w odniesieniu do współpracy ze środowiskiem naukowym na tle istniejących rozwiązań w Wielkiej Brytanii ? analiza porównawcza
3. dr Edyta Gwarda – Gruszczyńska, prof. zw. dr hab. Jerzy Różański – Model sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorstwami w zakresie innowacji, przy uwzględnieniu specyfiki regionu łódzkiego

W podsumowaniu konferencji, poza wnioskami o charakterze merytorycznym wynikającymi z wystąpień prelegentów oraz dyskusji na sesjach, podkreślono kluczowe znaczenie współpracy pomiędzy sferą nauki a przedsiębiorstwami z regionu łódzkiego.

Serdecznie dziękujemy prelegentom i uczestnikom za obecność na konferencji.

Do pobrania pliki pdf:

1. University – industry cooperation and regional development. Relevance and changes
2. University – industry cooperation and regional development. Evidence from the UK and the North West of England
3. Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw – przegląd badań
4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw regionu łódzkiego ? wyniki badań
5. Współpraca nauki z biznesem w regionie łódzkim ? wyniki badań
6. Ocena istniejącego systemu współpracy i wymiany informacji między sferą nauki i biznesu w regionie łódzkim
7. Ocena barier, możliwości i potencjału przedsiębiorstw z regionu łódzkiego w odniesieniu do współpracy ze środowiskiem naukowym na tle istniejących rozważań w Wielkiej Brytanii
8. Rekomendacje dla regionu łódzkiego w zakresie kształtowania współpracy między sferą nauki a biznesem

Galeria zdjęć:
27 września
Zapraszamy 20 września 2013 na konferencję podsumowującą projekt

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt ?Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja odbędzie się 20 września 2013 r. godz. 10.30

Wydział Zarządzania, ul. Matejki 22/26, Aula A0.

Celem konferencji jest m.in.: przedstawienie rezultatów projektu oraz przykładów dobrych praktyk tworzenia i rozwoju sieci współpracy oraz wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Po wcześniejszej rejestracji każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa, monografię poświęconą tematyce projektu oraz dodatkowe materiały promocyjne. Ponadto dla zaproszonych gości organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek oraz lunch.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału w konferencji poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO bezpośrednio ze strony internetowej www.wnib.uni.lodz.pl.

Do pobrania pliki pdf:

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy


26 sierpnia
Business ? Science cooperation. The case of Poland

W ramach realizacji projektu opublikowany został raport w czasopiśmie brytyjskim “Business ? Science cooperation. The case of Poland”

plik pdf


19 sierpnia
Konferencja podsumowująca projekt “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu, w dniu 20 września 2013r. na Wydziale Zarządzania, ul. Matejki 22/26, odbędzie się konferencja podsumowująca projekt “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja.

Na konferencji, adresowanej do szerokiego grona środowiska akademickiego i praktyków gospodarczych, przedstawione zostaną między innymi efekty realizacji projektu oraz w oparciu o rozwiązania krajów europejskich przykłady dobrych praktyk tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczymy na Państwa aktywny udział w konferencji, mamy nadzieję, że spotkanie będzie wyjątkową okazją dla różnych środowisk, aby rozprzestrzenić i upowszechnić wyniki badań prowadzonych w ramach projektu oraz stworzyć pole do debaty dla naukowców, badaczy oraz przedstawicieli sfery biznesu zainteresowanych tematyką współpracy na różnorodnych płaszczyznach.

W przypadku zainteresowania udziałem w konferencji zwracamy się z prośbą o przesłanie Państwa danych kontaktowych na adres mailowy projektu: wnib@uni.lodz.pl. Umożliwi to nam przesłanie Państwu zaproszenia i programu konferencji.


13 czerwca
Rozpoczęła się kampania informacyjno-promocyjna projektu “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja.

W pierwszych dniach czerwca rozpoczęła się kampania informacyjna promująca projekt hasłem ?Współpracuj, Zarabiaj, Korzystaj!?, której celem jest uświadomienie możliwości, a także szans, jakie daje współpraca zakładająca transfer wiedzy i innowacji.

Przez 45 dni, tj. od 01.06.2013 do 15.07.2013 r. będą emitowane ogłoszenia zachęcające potencjalnych partnerów z otoczenia biznesu oraz nauki do podejmowania współpracy i wymiany doświadczenia. Wszystkie działania będą prowadzone równocześnie.

W ramach kampanii przygotowano nośniki zewnętrzne, które umieszczone zostały w centrum miasta, w miejscach o natężonym ruchu. W Internecie, kampania informacyjno- promocyjna jest prowadzona z wykorzystaniem bannerów, emitowanych na czterech regionalnych, profesjonalnych portalach branżowych (www.księgowosc.infor.pl, www.kadry.infor.pl, www.mojafirma.infor.pl, Biotechnologia.pl).

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy, dotyczy to głównie przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego zapraszamy do odwiedzenia zakładki ?Partnerzy biznesowi?, w której zebrane zostały podstawowe informacje o jednostkach badawczo-rozwojowych, szkołach wyższych wszystkich typów, a także o jednostkach utworzonych w uczelniach wyższych i jednostkach badawczo- rozwojowych prowadzących działania nakierowane na podejmowanie współpracy tych jednostek ze sferą biznesu.


13 czerwca
Podsumowanie Seminarium dla kobiet

W dniu 21 maja 2013 r. odbyło się Seminarium dla kobiet zorganizowane w ramach projektu ?Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem spotkania było przybliżenie idei dotyczącej polityki równości szans oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet ze sfery nauki i biznesu na temat współpracy w zakresie transferu wiedzy technologii i wdrażania innowacji.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia kierownika projektu prof. dr hab. Jerzego Różańskiego, który dokonał otwarcia seminarium, przedstawienia gości specjalnych i zaprezentowania głównych założeń projektu. Następnie głos przejął moderator seminarium – dr Kinga Stopczyńska.

Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej, omówiono założenia związane z równością szans. Uczestnicy seminarium wysłuchali wystąpień czterech prelegentów, z różnych dziedzin poruszających tematykę roli i znaczenia kobiet we współczesnej gospodarce:

 • prof. zw. dr hab. Zdzisława Janowska ? Uniwersytet Łódzki,
 • Barbara Wandachowicz-Kowalczyk ? Prezes Instytutu Kobiet,
 • Joanna Bednarek ? Prezes Zarządu MEDDEM Sp. z o.o.,
 • Barbara Świętochowska ? Właścicielka firmy  projektowo ? reklamowej Artezon. Wydawca Łódzkiego Przeglądu Gospodarczego.

W drugiej części spotkania zaprezentowano przykłady dobrych i skutecznych praktyk budowania sieci relacji oraz transferu wiedzy i technologii pomiędzy sferą nauki a sektorem przedsiębiorstw. Prelegentami byli:

 • dr inż. Monika Kasieczka-Burnecka ? Specjalista Kierujący Działem Transferu Technologii PŁ
 • dr Dariusz Trzmielak ? Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr Agnieszka Kurczewska ? Koordynator współpracy z pracodawcami i biznesem, Rada Biznesu Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego UŁ
 • dr Adam Busiakiewicz ? Wydziałowy koordynator ds. współpracy z pracodawcami i biznesem, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
 • Łukasz Siekiera ? Łódzka Platforma Transferu Wiedzy, Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

W seminarium, które odbyło się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele ze sfery nauki i instytucji zajmujących się komercjalizacją nauki i technologii oraz promowaniem innowacyjnych rozwiązań, w celu tworzenia efektywnych powiązań pomiędzy środowiskiem naukowym uczelni a otoczeniem biznesu.

Dziękujemy wszystkim za udział w seminarium.

Materiały do pobrania:

Współpraca Nauki i Biznesu

prof. zw. dr hab. Z. Janowska – Uwarunkowania sukcesu kobiet w biznesie

B. Wandachowicz-Kowalczyk – Rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kobiet w aspekcie otoczenia biznesowego

J. E. Bednarek – Autoblokada czynnikiem hamującym aktywność kobiet w biznesie

B. Świętochowska – Szklane sufity betonowe zapory – subiektywne i obiektywne ograniczenia biznesowych karier kobiet. Rola nauki w ich wyjaśnianiu

dr inż. M. Kasieczka-Burnecka – Łódzka przestrzeń innowacji

dr D. Trzmielak – Centrum Transferu Technologii UŁ

dr A. Kurczewska – Współpraca z pracodawcami i biznesem na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym UŁ

dr A. Busiakiewicz – W jaki sposób Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ odpowiada na potrzeby biznesu i rynku pracy

L. Siekiera – Łódzka Platforma Transferu Wiedzy

Galeria zdjęć:

 


27 maja
Zapraszamy 21 maja na seminarium

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane w ramach realizacji projektu

?Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego?

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


15 maja
SEMINARIUM Z PRZEDSTAWICIELAMI PARTNERA ZAGRANICZNEGO (MANCHESTER INSTITUTE OF INNOVATION RESEARCH)

SEMINARIUM Z PRZEDSTAWICIELAMI PARTNERA ZAGRANICZNEGO (MANCHESTER INSTITUTE OF INNOVATION RESEARCH) odbyło się w dniach 22 ? 26 kwietnia 2013 r. w Manchesterze, w Wielkiej Brytanii.  W seminarium wzięli udział członkowie zespołu projektowego oraz przedstawiciele partnera zagranicznego.

Na spotkaniu szczegółowo omówiono dotychczas zrealizowane zadania projektu, dokonano prezentacji wyników badań oraz omówiono kwestie związane z udziałem partnera w konferencji odbywającej się we wrześniu br. w Łodzi

Przedstawiciele partnera czynnie uczestniczyli w dyskusji poświęconej tworzeniu sieci współpracy i wymiany informacji między nauką i biznesem. Przedstawiono przykłady ?dobrych praktyk? w zakresie współpracy sfer nauki i biznesu w Wielkiej Brytanii.

Zaprezentowano artykuły przygotowane do publikacji w Wielkiej Brytanii oraz podjęto dyskusję na temat problematyki współpracy nauki i biznesu.

Galeria zdjęć:


15 maja
Przetarg na realizację kampanii informacyjnej

Usługa polegająca na wykonaniu projektu i realizację kampanii informacyjnej na temat:  Kojarzenia partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji poprzez podniesienie wiedzy o korzyściach ze wzajemnej współpracy oraz zwiększenie motywacji partnerów do nawiązywania tej współpracy.

Numer ogłoszenia: 117478 – 2013

 

 • Termin składania ofert upływa 10.04.2013 o godzinie 12.00  w siedzibie fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź

 

 • Termin otwarcia ofert 10.04.2013 o godzinie 14.45  w siedzibie fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi -pdf 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pdf

Formularz oferty – doc


25 marca
Wesołych Świąt Wielkanocnych!


25 marca
Planowane zadania w pierwszym kwartale 2013 roku

W rozpoczynającym się piątym kwartale realizacji Projektu ?Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego? przystąpiono do realizacji działań związanych z finalizacją i prezentacją wyników zawartych w raportach cząstkowych, opracowywanych przez obie strony uczestniczące w projekcie.


18 stycznia
Podsumowanie prac badawczych przedstawionych w formie raportów cząstkowych przez Partnera zagranicznego – zespół University of Manchester

W ramach zadania 1 (współpraca ponadnarodowa) zakończono opracowywanie przez Partnera zagranicznego raportów opisujących współpracę sfery nauki i biznesu w Wielkiej Brytanii i wybranych krajach europejskich.


26 listopada
Zakończenie etapu badawczego

Zakończył się czwarty kwartał realizacji Projektu ?Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego?. W ciągu ostatnich miesięcy zakończono realizację badań terenowych, których celem było dokonanie analizy istniejącej sytuacji współpracy nauki i praktyki gospodarczej oraz stworzenie bazy danych.


21 listopada
Konferencja Start HR

22 maja w Łodzi odbyła się konferencja  ”Studencki bieg do kariery – sprint czy maraton?” organizowana przez firmę Start HR. Na konferencji obecni byli również przedstawiciele projektu “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego”. Podczas konferencji, przedstawiciele studentów oraz pracodawców dyskutowali na temat dostosowania oferty programu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz znaczenia kapitału ludzkiego w regionie dla inicjowanych inwestycji. Podczas jednego z paneli dyskusyjnych dr Jakub Marszałek, członek zespołu realizującego projekt “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego” wypowiadał się na temat innowacyjności firm w regionie łódzkim oraz konieczności wspierania współpracy między uczelniami oraz przedsiębiorstwami. Udział w konferencji pozwolił na poznanie różnych opinii na temat aktualnej sytuacji w regionie łódzkim, dotyczącej oferty edukacyjnej oraz możliwości w zakresie rynku pracy. Była to również okazja do uwypuklenia konieczności inicjowania i wspierania współpracy między środowiskiem naukowym i przedsiębiorstwami w zakresie innowacji.

 


18 czerwca
Seminarium z partnerem zagranicznym

W dniach 16-20 kwietnia odbyło się drugie seminarium z partnerem zagranicznym. Członkowie zespołu udali się do Manchesteru w celu przeprowadzenia kolejnej tury konsultacji dotyczących przygotowanych przez partnera raportów cząstkowych oraz wniosków w nich zawartych. Podczas spotkań rozmawiano również o ?dobrych praktykach? w zakresie współpracy przedsiębiorstw i sfery nauki w Manchesterze. Omówiono również formalne aspekty współpracy.

 

Zdjęcia z seminarium:


21 maja
Badanie ankietowe

W bieżącym kwartale realizacji Projektu ?Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego? rozpoczęło się badanie ankietowe w terenie, przeprowadzane wśród 500 przedsiębiorstw z regionu łódzkiego. Realizacja badania rozpoczęła się od przeprowadzenia naboru wśród kandydatów na ankieterów, który zaowocował wyłonieniem podstawowej listy ankieterów oraz listy rezerwowej. Odbyło się również szkolenie, podczas którego ankieterzy zapoznali się z kwestionariuszami ankietowymi oraz zasadami przeprowadzania badania w ramach Projektu. Przeprowadzanie ankiet będzie trwało do końca lipca.

 

Zdjęcia ze szkolenia dla ankieterów:


21 maja

Statystyki witryny: liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym: 17, liczba odwiedzin od 18 kwietnia: 18994.