ENG
POL

Projekt z komponentem ponadnarodowym

"Współpraca nauki i bieznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

CEL GŁÓWNY

Wypracowanie modelu umożliwiającego tworzenie i rozwój sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji z uwzględnieniem specyfiki społeczno-gospodarczej regionu łódzkiego i założeń polityki równości szans kobiet i mężczyzn, na bazie rozwiązań krajów europejskich.

Cele szczegółowe:
 1. Ocena aktualnego stanu współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przed- siębiorstwami w regionie łódzkim.
 2. Analiza dobrych praktyk europejskich modeli współpracy, wymiany informacji oraz transferu wiedzy
  i technologii pomiędzy sferą nauki a sektorem przedsiębiorstw pod kątem adaptacji do społeczno-gospodarczych warunków woj. łódzkiego, dzięki współpracy z partnerem zagranicznym.
 3. Identyfikacja barier, możliwości i potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw regionu łódzkiego w kon- tekście współpracy ze środowiskiem naukowym.
 4. Zwiększenie wiedzy władz regionalnych, przedsiębiorstw regionu łódzkiego oraz instytucji naukowych, dotyczącej współpracy i wymiany informacji w zakresie innowacji.
Rezultaty twarde:
 1. Ocena istniejącego systemu sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami i przedsiębiorstwami w zakresie innowacji w regionie łódzkim na tle istniejących rozwiązań w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich – analiza porównawcza z wykorzystaniem systemu punktowego.
 2. Ocena barier, możliwości i potencjału przedsiębiorstw z regionu łódzkiego w odniesieniu do współpracy ze środowiskiem naukowym na tle istniejących rozwiązań w Wielkiej Brytanii – analiza porównawcza z wykorzystaniem systemu punktowego.
 3. Wypracowanie, dzięki współpracy z partnerem zagranicznym, modelu sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorstwami w zakresie innowacji, przy uwzględnieniu specyfiki regionu łódzkiego i założeń polityki równości szans kobiet i mężczyzn.
Rezultaty miękkie:
 1. Wzrost świadomości przedsiębiorców (o możliwościach i korzyściach współpracy i wymiany informacji) między naukowcami, a przedsiębiorcami w zakresie innowacji.
 2. Zwiększenie motywacji przedsiębiorców do przedstawienia jasno określonych potrzeb kierowanych do sfery nauki.
 3. Zwiększenie motywacji naukowców do ukierunkowania swoich działań na potrzeby przedsiębiorstw.
 4. Wskazanie na dobre praktyki w zakresie istnienia sieci współpracy i wymiany informacji między sferą nauki, a praktyką gospodarczą w zakresie innowacji w Wielkiej Brytanii, wybranych krajach UE i w Polsce.
 5. Podniesienie wiedzy o potrzebach i korzyściach współpracy przedsiębiorców z instytucjami naukowymi w zakresie innowacji, umożliwiające lepsze przygotowanie instytucji naukowych do tej współpracy.
 6. Podniesienie wiedzy kobiet ze sfery nauki i biznesu o możliwościach i korzyściach współpracy przedsiębiorców z instytucjami naukowymi w zakresie innowacji.
 7. Podniesienie wiedzy władz lokalnych w zakresie tworzenia systemu sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorstwami w zakresie innowacji.

Statystyki witryny: liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym: 17, liczba odwiedzin od 18 kwietnia: 18994.